PERSONVERNERKLÆRING

For English version click here.

Movel AS, Org. Nr. 917 977 798, Tordenskioldsgate 2, N-0160 Oslo

Movel AS er opptatt av å håndtere personopplysninger trygt og sikkert. Formålet med denne erklæringen er å gjøre det enklere å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den forklarer hvordan du kan utøve dine rettigheter når du har gitt oss dine personopplysninger.

Daglig leder i Movel AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene til selskapets kunder.
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

Når du etablerer et kundeforhold til Movel AS registrerer vi informasjon om deg. Det samme gjør vi når du registrerer deg som bruker på Movels «Min Side». Personopplysningene vi samler inn omfatter følgende:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Postadresse
 • Identifikasjon på parkeringsplass
 • Brukernavn til «Min Side»
 • Hvordan du bruker Movels tjeneste, for eks. når og hvor mye strøm du ladet
 • Informasjon vi ber om når du melder fra om problemer med våre tjenester

OM INFORMASJONSKAPSLER

Når du bruker vårt nettsted eller våre Tjenester, kan det hende at personopplysninger samles inn via for eksempel informasjonskapsler. Dette gjøres imidlertid bare via et separat samtykke. Hvis din nettleser (eller annet tilsvarende utstyr ved anrop av et nettsted) er innstilt til å tillate informasjonskapsler når du besøker nettstedet, anses du å ha gitt ditt samtykke til slik bruk. Da lagres informasjonen om bruken og hvilke sider som besøkes. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Ved bruk av våre Tjenester kan det brukes forskjellige teknikker for å kjenne deg igjen med det formål at vi skal lære mer om våre brukere. Dette kan skje direkte eller gjennom bruk av teknologi fra tredjepart.

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi samler inn og behandler personopplysninger med følgende fire formål:

1) Av hensyn til inngåelsen av og vår oppfyllelse av forpliktelser etter vår avtale med deg;

 • For å tilby våre Tjenester til deg, inkludert for å oppfylle dine forespørsler, forbedre din opplevelse av våre Tjenester og for å administrere vårt avtaleforhold med deg;
 • For å sikre at innholdet fra våre Tjenester overføres til deg og dine enheter på mest mulig effektiv måte;
 • For å kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold;
 • For å varsle deg om endringer i våre Tjenester;
 • For å gjennomføre brukerundersøkelser og -tester med sikte på å forbedre din opplevelse av våre Tjenester;
 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om;

2) For våre berettigede formål, som å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre Tjenester, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv.

 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester;
 • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig
  for å sperre for ødeleggende bruk av Tjenestene, for å beskytte våre Tjenester
  eller for å håndheve våre brukervilkår;
 • For å forbedre Tjenestene, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler;
 • For å fremskaffe informasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøpsprosesser,
  eller for formål som gjelder forretningsdrift eller strategisk ledelse;
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg;
 • For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre Tjenestene;
 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

3) For markedsføringsformål, men det vil kun finne sted dersom vi har fått ditt samtykke.

 • For å sende deg direktemarkedsføring via e-post eller SMS dersom du har samtykket til dette. Slik markedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre Tjenester. Merk at du når som helst kan slutte å motta slik markedsføring ved å klikke på lenken i den enkelte markedsføringshenvendelse.

4) Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi, og som er markert som «obligatorisk» på noen måte, for eksempel ved bruk av *-symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre Tjenester
(av regulatoriske, avtalemessige, administrative, tekniske eller lignende årsaker).

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere, og annonsører dersom du deltar i konkurranser eller brukerundersøkelser på Tjenestene og ellers der du har bedt om det eller samtykket til at vi gjør det. Som beskrevet over kan vi også benytte aggregert informasjon til å overvåke bruk av våre Tjenester for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle Tjenestene, og vi kan dele slik aggregert informasjon med tredjeparter. Slik aggregert informasjon inneholder ikke personopplysninger og kan ikke knyttes til deg.

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

 • for å etterleve rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighets-beslutninger eller som hjemlet i lov;
 • for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet;
 • for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av våre Tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester og brukere fra slik bruk;
 • for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende;
 • for å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre Tjenester;
 • som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;
 • til eksterne revisorer og myndigheter.


Vi kan bruke eksterne leverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert, men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og debetkorttransaksjoner, 
tilby kundeservice, behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

Vi samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS eller med foretak som opprettholder samme vernenivå som innenfor EU/EØS ved for eksempel å være tilkoblet den såkalte Privacy Shield-overenskomsten mellom EU og USA.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet «Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?». Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Ettersom vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og responsplaner for å håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

 • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
 • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
 • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.
 • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.


Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre Tjenester der dette er mulig.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjonen av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene.

KONTAKT OSS

For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller hvis du har spørsmål,
kan du kontakte oss på:

Movel AS

Tordenskioldsgate 2,

0160 Oslo

Tlf.: + 47 47504041

www.movel.no

post@movel.no

Oppdatert 25.01.2024